HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
KHOA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
--------&--------
PGS.TS Trần Văn Giao
TÀI LIỆU HỌC TẬP
Môn học: Quản lý tài chính công và công sản
HÀ NỘI 2011


MỤC LỤC
1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG
1.1.Khái niệm Tài chính công
1.2. Đặc điểm của Tài chính công
1.3. Chức năng của Tài chính công
1.4. Cơ cấu của Tài chính công
1.5. Các nguyên tắc Tài chính công
1. 6. Vai trò của Tài chính công
2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
2.1.Khái niệm và đặc điểm Quản lý Tài chính công.
2.2. Nội dung quản lý tài chính công.
2.3. Tổ chức bộ máy quản lý Tài chính công.
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Khái niệm ngân sách Nhà nước
1.2. Phân loại thu, chi Ngân sách Nhà nước
2. QUẢN LÝ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
2.1. Nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước
2.2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
2.3. Quản lý chu trình ngân sách nhà nước
3. QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
3. 1. Quản lý thu thuế
3.2. Quản lý thu phí và lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước
4. QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
4.1. Quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách Nhà nước
4.2. Quản lý chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước
5. QUẢN LÝ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
5.1. Lý luận cơ bản về cân đối ngân sách Nhà nước
5.2.Tổ chức cân đối ngân sách Nhà nước
3
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
1.1. Tính tất yếu khách quan và bản chất của tín dụng Nhà nước
1.2. Vai trò của tín dụng Nhà nước
2. QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
2.1. Quản lý các hoạt động huy động vốn tín dụng nhà nước
2.2. Quản lý hoạt động sử dụng vốn tín dụng Nhà nước
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Đặc điểm các quỹ Tài chính công ngoài ngân sách Nhà nước
1.2. Phân loại các quỹ Tài chính công ngoài ngân sách Nhà nước
1.3. Một số nội dung chủ yếu nhằm quản lý hiệu quả quỹ Tài chính công ngoài
ngân sách Nhà nước
2. QUẢN LÝ MỘT SỐ QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC CHỦ YẾU
2.1. Quỹ dự trữ quốc gia
2.2. Quản lý tài chính quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
2.3. Quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội
1. TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CÔNG.
1.1. Tài sản và quan hệ tài sản.
1. 2. Khái niệm về Tài sản công.
1.3. Vai trò của Tài sản công.
2. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG.
2.1. Sự cần thiết về nguyên lý quản lý tài sản công
3. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG.
3.1. Nội dung quản lý Tài sản công.
3.2. Phạm vi quản lý Tài sản công.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

Ý kiến của bạn:

 
Bùi Quốc Thiện © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top