HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
KHOA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
--------&--------
PGS.TS Trần Văn Giao
TÀI LIỆU HỌC TẬP
Môn học: Quản lý tài chính công và công sản
HÀ NỘI 2011


MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG Trang
1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG
1.1.Khái niệm Tài chính công
1.2. Đặc điểm của Tài chính công
1.3. Chức năng của Tài chính công
1.4. Cơ cấu của Tài chính công
1.5. Các nguyên tắc Tài chính công
1. 6. Vai trò của Tài chính công
2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
2.1.Khái niệm và đặc điểm Quản lý Tài chính công.
2.2. Nội dung quản lý tài chính công.
2.3. Tổ chức bộ máy quản lý Tài chính công.
Chương 2: QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Khái niệm ngân sách Nhà nước
1.2. Phân loại thu, chi Ngân sách Nhà nước
2. QUẢN LÝ CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
2.1. Nguyên tắc quản lý ngân sách Nhà nước
2.2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước
2.3. Quản lý chu trình ngân sách nhà nước
3. QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
3. 1. Quản lý thu thuế
3.2. Quản lý thu phí và lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước
4. QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
4.1. Quản lý chi đầu tư phát triển của ngân sách Nhà nước
4.2. Quản lý chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước
5. QUẢN LÝ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
5.1. Lý luận cơ bản về cân đối ngân sách Nhà nước
5.2.Tổ chức cân đối ngân sách Nhà nước
3
Chương 3: QUẢN LÝ TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
1.1. Tính tất yếu khách quan và bản chất của tín dụng Nhà nước
1.2. Vai trò của tín dụng Nhà nước
2. QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC
2.1. Quản lý các hoạt động huy động vốn tín dụng nhà nước
2.2. Quản lý hoạt động sử dụng vốn tín dụng Nhà nước
Chương 4: QUẢN LÝ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1.1. Đặc điểm các quỹ Tài chính công ngoài ngân sách Nhà nước
1.2. Phân loại các quỹ Tài chính công ngoài ngân sách Nhà nước
1.3. Một số nội dung chủ yếu nhằm quản lý hiệu quả quỹ Tài chính công ngoài
ngân sách Nhà nước
2. QUẢN LÝ MỘT SỐ QUỸ TÀI CHÍNH CÔNG NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC CHỦ YẾU
2.1. Quỹ dự trữ quốc gia
2.2. Quản lý tài chính quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
2.3. Quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội
Chương 5: QUẢN LÝ CÔNG SẢN
1. TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CÔNG.
1.1. Tài sản và quan hệ tài sản.
1. 2. Khái niệm về Tài sản công.
1.3. Vai trò của Tài sản công.
2. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG.
2.1. Sự cần thiết về nguyên lý quản lý tài sản công
3. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG.
3.1. Nội dung quản lý Tài sản công.
3.2. Phạm vi quản lý Tài sản công.Chương 1:
TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG
1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG.
1.1.Khái niệm Tài chính công.
Tài chính công là một khái niệm hiện đại bắt đầu được sử dụng trong đời
sống kinh tế của một quốc gia từ những năm đầu thế kỷ 20. Sự thay đổi có tính
bước ngoặt về định nghĩa Tài chính công diễn ra vào những năm 30 của thế kỷ
20 gắn liền với mối quan hệ về thiếu hụt ngân sách Nhà nước và trong các mối
liên quan với các bộ phận cấu thành Tài chính công. Sự phát triển lý luận kinh
tế học ở các nước phát triển và thực hiện các mục tiêu của chính sách kinh tế
dẫn đến phải đánh giá lại một số nguyên tắc được áp dụng trong lĩnh vực Tài
chính công như: sự phối hợp các công cụ của chính sách tiền tệ và chính sách tài
khoá, các vấn đề về thâm hụt hoặc bội thu ngân sách Nhà nước, làm sao ổn định
kinh tế vĩ mô thông qua hoạt động của Tài chính công, vận dụng ngân sách chu
kỳ và ngân sách cơ cấu như thế nào... Ở Việt Nam, Khái niệm Tài chính công
xuất hiện trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1989 cho đến nay và gắn liền
với quá trình đổi mới quản lý Tài chính vĩ mô, đổi mới hoạt động của khu vực
công.
Để xác định khái niệm Tài chính công cần phải điểm qua các quan điểm
của các nhà kinh tế về Tài chính công và các khái niệm có liên quan. Các nhà
kinh tế bằng các quan điểm tiếp cận với những phương pháp khác nhau và ngay
từ đầu để tiếp cận với khái niệm Tài chính công, các nhà kinh tế đã đề cập đến
hai lĩnh vực đan xen nhau là Tài chính công và khu vực công.
Định nghĩa về Tài chính công có thể được tìm thấy trong tác phẩm của
A.Smith, trong đó về nguyên tắc A.Smith xuất phát từ hệ thống kinh tế gia đình
và nguyên tắc này được rút ra vận dụng cho Tài chính công, mà trước hết là cho
ngân sách Nhà nước (hàng năm Ngân sách Nhà nước phải cân đối và tuân thủ
một số nguyên tắc cơ bản).
Tài chính công là một khái niệm hiện đại xác định các quan hệ kinh tế và
tài chính phát sinh trong hệ thống kinh tế giữa các chủ thể công quyền (Cơ
5
quan, đơn vị) và các chủ thể khác (doanh nghiệp, hộ gia đình, công dân, các tổ
chức phi lợi nhuận ) - (Bojka Harmeníkova a Kveta Kubatová: Verejné finance
- Eurolex Bohemia 2000). Khái niệm Tài chính công với nghĩa rộng được sử
dụng một cách đối lập với khái niệm Tài chính “tư”. Tài chính công phản ảnh
các hoạt động của Tài chính Nhà nước được thể hiện bằng các quan hệ tiền tệ
nảy sinh trong mối quan hệ với sự hình thành và phân phối các quỹ tiền tệ (Ján
Petrenka - Oto Sobek a kolektiv: Financie a mena - Vydavatelstvo Alfa
Bratislava 1993 trang 39)
Theo các nhà kinh tế Pháp thì Tài chính công có thể hiểu theo cách đơn
giản là: "nghiên cứu của Tài chính công chính là quản lý Tài chính của các tổ
chức công" (Francoi Adam - Olivier Ferand - Rémy Rioux: Finances publiques
- Preses de sciences PO et Dalloz 2003 - trang 2). Về mặt luật pháp thì Nhà
nước. các pháp nhân công quyền, các đơn vị hành chính trung ương và địa
phương, các đơn vị hành chính bảo đảm xã hội và các đơn vị công quyền là chủ
thể của Tài chính công.
Trong thời đại ngày nay trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế có thể
xem xét khái niệm Tài chính công từ một số giác độ sau:
- Xét theo quan hệ giữa quốc gia và quốc tế: Đứng trên giác độ quốc gia:
Tài chính công bao gồm các bộ phận cấu thành như: ngân sách Nhà nước tín
dụng Nhà nước, các quỹ quốc gia .... còn đứng trên giác độ quốc tế, thuộc vào
khái niệm tài chính công người ta còn có thể kể tới ngân sách Nhà nước của các
nước trong khối liên minh trên thế giới như Liên minh châu Âu....
- Xét theo tính chủ thể trong quan hệ tài chính công: xét trên giác độ chủ
thể của Tài chính, có thể thấy khái niệm Tài chính công được đặc trưng: Các
chủ thể của Tài chính công và giữa các pháp nhân là chủ thể của Tài chính công
phải bảo đảm theo chuẩn mực của kế toán quốc gia .
- Xét theo tính pháp lý trong quan hệ tài chính công: Xét từ giác độ luật
pháp, Tài chính công hoạt động dựa trên các luật mà Nhà nước quy định và chịu
sự chi phối của các luật công pháp và tư pháp nằm trong các lĩnh vực có liên
quan đến Tài chính công. Do đó việc tuân thủ luật pháp và các hoạt động của
6
Tài chính công diễn ra trong khuôn khổ hành lang pháp lý mà luật pháp đã quy
định là yêu cầu cần thiết.
- Xét theo tính chất kinh tế: Tài chính công tác động tới các hoạt động
không chỉ của kinh tế vĩ mô mà cả kinh tế vi mô thông qua thuế và các khoản
chi tiêu công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế .
- Xét theo tính chất về Tài chính và kế toán: Tài chính công phải thực
hiện việc quản lý, giám sát các khoản thu, chi của Nhà nước; phải thực hiện các
chương trình, các mục tiêu cụ thể; kế hoạch hoá thu, chi và phải có hệ thống tài
khoản đáp ứng cho yêu cầu quản lý. Tài chính công là công cụ quan ntrọng
cung cấp thông tin cho các chủ thể lập pháp và quản lý.
- Xét theo tính chất về hành chính và tổ chức: Tài chính công duy trì sự
hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ
công cộng (Ở Việt Nam hiện nay là các đơn vị sự nghiệp công lập)
- Xét theo biểu hiện bên ngoài của tài chính công: là các hoạt động thu,
chi của Nhà nước, của các chủ thể công quyền thể hiện dưới hình thức tiền tệ và
gắn với các quỹ tiền tệ. Trong nền kinh tế quốc dân tồn tại các loại quỹ tiền tệ
khác nhau, các quỹ này được hình thành và sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt
động của các chủ thể trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Các quỹ tiền tệ của Nhà
nước, của các chủ thể công quyền. Giữa các quỹ tiền tệ này luôn nảy sinh các
mối quan hệ hữu cơ khi Nhà nước và các pháp nhân công quyền tham gia vào
quá trình phân phối các nguồn lực Tài chính công.
Trên cơ sở phân tích và xem xét các quan điểm khác nhau về Tài chính
công, có thể rút ra khái niệm về Tài chính công như sau: Tài chính công là các
hoạt động thu chi bằng tiền của Nhà nước; phản ánh hệ thống quan hệ kinh tế
dưới hình thức giá trị trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của
Nhà nước nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng vốn có không nhằm mục
tiêu thu lợi nhuận của Nhà nước đối với xã .
Từ khái niệm trên cho thấy rằng:
- Tài chính công gắn liền với các hoạt động thu chi bằng tiền của Nhà
nước - Chủ thể thực hiện phân phối nguồn lực Tài chính quốc gia.
7
- Tài chính công phản ánh hệ thống quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị.
- Tài chính công phản quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của
Nhà nước (Quỹ ngân sách Nhà nước và các quỹ Tài chính ngoài ngân sách Nhà
nước nhưng thuộc sở hữu Nhà nước).
- Tài chính công cung cấp hàng hoá công, dịch vụ công phục vụ cho lợi
ích cộng đồng và xã hội không vì mục đích lợi nhuận.
- Tài chính công là công cụ quan trọng cung cấp thông tin cho các chủ thể
lập pháp và quản lý
1.2. Đặc điểm của Tài chính công.
Tài chính công thực sự trở thành công cụ của Nhà nước để phục vụ và
thực hiện các chức năng của Nhà nước. Hoạt động của Tài chính công rất đa
dạng, liên quan đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và tác động đến mọi chủ thể
trong xã hội. Chính nét đặc thù đó là nhân tố có ảnh hưởng quyết định tới các
đặc điểm của Tài chính công. Có thể khái quát đặc điểm của Tài chính công trên
các khía cạnh sau đây:
Đặc điểm về tính chủ thể của Tài chính công: Tài chính công thuộc sở
hữu Nhà nước, do đó, Nhà nước là chủ thể duy nhất quyết định việc sử dụng các quỹ công. Việc sử dụng các quỹ công, đặc biệt là ngân sách Nhà nước, luôn gắn liền với bộ máy Nhà nước nhằm duy trì sự tồn tại và phát huy hiệu lực của bộ máy Nhà nước, cũng như thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nhà nước đảm nhận.
Các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của một quốc gia trong từng thời
kỳ phát triển được quyết định bởi cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước - Quốc hội, do đó, Quốc hội cũng là chủ thể duy nhất quyết định cơ cấu, nội dung, mức độ các thu, chi ngân sách Nhà nước tương ứng với các nhiệm vụ đã được hoạch định nhằm đảm bảo thực hiện có kết quả nhất các nhiệm vụ đó.
Đặc điểm về nguồn hình thành thu nhập của Tài chính công: Xét về
nội dung vật chất, Tài chính công bao gồm các quỹ công. Đó là một lượng nhất định các nguồn tài chính của toàn xã hội đã được tập trung vào các quỹ công hình thành thu nhập của Tài chính công, trong đó ngân sách Nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất.
Việc hình thành thu nhập của Tài chính công có các đặc điểm chủ yếu là:
Thứ nhất, Thu nhập của Tài chính công có thể được lấy từ nhiều nguồn
khác nhau, cả trong nước và ngoài nước; từ nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau,
cả sản xuất, lưu thông và phân phối, nhưng nét đặc trưng là luôn gắn chặt với
kết quả của hoạt động kinh tế trong nước.
Thứ hai, Thu nhập của Tài chính công có thể được lấy về bằng nhiều hình
thức và phương pháp khác nhau, có bắt buộc và tự nguyện, có hoàn trả và
không hoàn trả, ngang giá và không ngang giá... nhưng, nét đặc trưng là luôn
gắn liền với quyền lực chính trị của Nhà nước, thể hiện tính cưỡng chế bằng hệ
thống luật lệ do Nhà nước quy định và mang tính không hoàn trả là chủ yếu.
Đặc điểm về tính hiệu quả của chi tiêu Tài chính công: Chi tiêu Tài
chính công (gọi tắt là chi tiêu công) là việc phân phối và sử dụng các quỹ công.
Các quỹ công bao gồm quỹ ngân sách Nhà nước và các quỹ Tài chính Nhà nước
ngoài ngân sách Nhà nước.
Chi tiêu công không phải là những chi tiêu gắn liền trực tiếp với các hoạt
động sản xuất kinh doanh ở các đơn vị cơ sở, mà là những chi tiêu gắn liền với việc thực hiện các chức năng của Nhà nước, tức là gắn liền với việc đáp ứng các nhu cầu chung, nhu cầu có tính chất toàn xã hội - tầm vĩ mô. Mặc dù hiệu quả của các khoản chi tiêu của Tài chính công trên những khía cạnh cụ thể vẫn có thể đánh giá bằng các chỉ tiêu định lượng như vay nợ, một số vấn đề xã hội...nhưng xét về tổng thể, hiệu quả đó thường được xem xét trên tầm vĩ mô. Điều đó có nghĩa là, hiệu quả của việc sử dụng các quỹ công phải được xem xét dựa trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra mà các khoản chi tiêu công phải đảm nhận.
Thông thường việc đánh giá hiệu quả chi tiêu công dựa vào hai tiêu thức
cơ bản: kết quả đạt được và chi phí bỏ ra. Kết quả ở đây được hiểu bao gồm: kết
quả kinh tế và kết quả xã hội, kết quả trực tiếp và kết quả gián tiếp.
Đặc điểm về phạm vi hoạt động của Tài chính công: Gắn liền với bộ
máy Nhà nước, phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của Nhà nước và vai
9
trò quản lý vĩ mô của Nhà nước đối với toàn bộ nền kinh tế, phạm vi ảnh hưởng
của Tài chính công rất rộng rãi. Tài chính công có thể tác động tới các hoạt
động khác nhau nhất của mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội
Thông qua quá trình phân phố các nguồn tài chính, Tài chính công có khả
năng động viên, tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia vào các quỹ công
từ mọi lĩnh vực hoạt động từ mọi chủ thể kinh tế xã hội; đồng thời, bằng việc sử
dụng các quỹ công, Tài chính công có khả năng tác động tới mọi lĩnh vực hoạt
động kinh tế - xã hội, đạt tới những mục tiêu đã định.
1.3. Chức năng của Tài chính công
Tài chính vốn có hai chức năng là phân phối và giám đốc. Là một bộ
phận của tài chính nói chung. Tài chúng công cũng có những chức năng khách
quan như vậy. Tuy nhiên, do tính đặc thù của nó là luôn gắn liền với Nhà nước
và phát huy vai trò của Nhà nước trong quản lý vĩ mô nền kinh tế, Tài chính
công lại biểu lộ khả năng khách quan phát huy tác dụng xã hội của nó trên các
khía cạnh cụ thể phù hợp với tính đặc thù đó. Đó là ba chức năng: Phân bổ
nguồn lực, tái phân phối thu nhập, điều chỉnh và kiểm soát.
1. Chức năng phân bổ nguồn lực:
Chức năng phân bổ nguồn lực của Tài chính công là khả năng khách
quan của Tài chính công mà nhờ vào đó các nguồn tài lực thuộc quyền chi phối
của các chủ thể công được tổ chức, sắp xếp, phân phối một cách có tính toán,
cân nhắc theo những tỷ lệ hợp lý nhằm nâng cao tín hiệu quả kinh tế - xã hội
của việc sử dụng các nguồn tài lực đó đảm bảo cho nền kinh tế phát triển vững
chắc và ổn định theo các tỷ lệ cân đối đã định của chiến lược và kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội.
Vận dụng chức năng phân bổ nguồn lực của Tài chính công vào đời sống
thực tiễn, con người tổ chức quá trình động viên các nguồn lực tài chính thuộc
quyền chi phối của các chủ thể công để tạo lập các quỹ công và tổ chức quá
trình phân phối, sử dụng các quỹ tiền tệ đó cho các mục đích đã định. Trong đó:
- Các chủ thể công là chủ thể phân bổ với tư cách là người có quyền lực
chính trị, hoặc là người có quyền sở hữu, hoặc là người có quyền sử dụng các
10
nguồn tài chính và các nguồn lực tài chính thuộc quyền chi phối của các chủ thể
công chính là đối tượng phân bổ;
- Kết quả trực tiếp của việc vận dụng chức năng phân bổ nguồn lực qua
Tài chính công là các quỹ công được tạo lập, được phân phối và được sử dụng.
Đến lượt nó, việc tạo lập, phân phối và sử dụng một cách đúng đắn, hợp lý cac
quỹ tiền tệ đó, tức là sự phân bổ một cách tối ưu các nguồn lực tài chính thuộc
quyền chi phối của các chủ thể công lại có tác động mạnh mẽ tới việc sử dụng
có hiệ quả các nguồn lực tài chính; thúc đẩy hoàn thiện cơ cấu sản xuất, cơ cấu
kinh tế - xã hội bằng việc tính toán, sắp xếp các tỷ lệ cân đối quan trọng trong
phân bổ các nguồn tài chính. Một sự phân bổ như thế sẽ là nhân tố có ảnh
hưởng quan trọng tới sự phát triển vững chắc và ổn định của nền kinh tế.
- Chức năng phân bổ nguồn lực của Tài chính công là chức năng được đề
cập với sự quan tâm nhiều hơn tới khía cạnh kinh tế của sự phân phối. Phân bổ
nguồn lực tài chính qua Tài chính công mà Nhà nước là chủ thể phải nhằm đạt
tới các mục tiêu của kinh tế vĩ mô là hiệu quả, ổn định và phát triển.
Để đạt những mục tiêu kể trên, phân bổ nguồn lực tài chính của Tài chính
công phải chú ý xử lý mối quan hệ giữa khu vực công cộng và khu vực tư nhân.
Những tỷ lệ hợp lý trong phân bổ nguồn lực tài chính sẽ đảm bảo nâng cao tính
hiệu quả trên cả hai khía cạnh thuế khoá và chi tiêu công, từ đó, có tác dụng vừa
thúc đẩy tập trung vốn vào các quỹ công, vừa thúc đẩy tích tự vốn ở các đưon vị
cơ sở; vừa thúc đẩy tăng tiết kiệm trong khu vực công, vừa thúc đẩy tăng tiết
kiệm và đầu tư trong khu vự tư. Những điều đó sẽ là nhân tố quan trọng ảnh
hưởng tới sự phát triển và ổn định kinh tế.
2. Chức năng tái phân phối thu nhập
Chức năng tái phân phối thu nhập của Tài chính công là khả năng khách
quan của Tài chính công mà nhờ vào đó Tài chính công được sử dụng vào việc
phân phối và phân phối lại các nguồn tài chính trong xã hội nhằm thực hiện
mục tiêu công bằng xã hội trong phân phối và hưởng thụ kết quả của sản xuất
xã hội.
Trong chức năng này, chủ thể phân phối là các chủ thể công, đại diện là
11
Nhà nước chủ yếu trên tư cách là người có quyền lực chính trị, còn đối tượng
phân phối là các nguồn tài chính đã thuộc sở hữu công cộng hoặc đang là thu
nhập của các pháp nhân và thể nhân trong xã hội mà Nhà nước tham gia điều tiết.
Công bằng trong phân phối biểu hiên trên hai khía cạnh là công bằng về
mặt kinh tế và công bằng về mặt xã hội. Như đã biết, công bằng về kinh tế là
yêu cầu nội tại của nền kinh tế thị trường. Do giá cả thị trường quyết định mà
việc đưa các yếu tố vào (chi tiêu) và việc thu nhận các yếu tố (thu nhập) là
tương xứng với nhau, nó được thực hiện theo sự trao đổi ngang giá trong môi
trường cạnh tranh bình đẳng.
Tuy nhiên, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, do những yếu tố
sản xuất của các chủ thể kinh tế hoặc các cá nhân không giống nhau, do sự
không giống nhau về sức khoẻ, độ thông minh bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình...
mà thu nhập của các chủ thể kinh tế hoặc của các cá nhân có sự chênh lệch. Sự
chênh lệch thu nhập này vượt quá giới hạn nào đó sẽ dẫn đến vấn đề không
công bằng xã hội. Như vậy, công bằng xã hội là yêu cầu của xã hội trong việc
duy trì sự chênh lệch về thu nhập trong mức độ và phạm vi hợp lý thích ứng với
từng giai đoạn mà xã hội có thể chấp nhận được.
Tài chính công, đặc biệt là ngân sách Nhà nước, được sử dụng làm công
cụ để điều chỉnh lại thu nhập mà các chủ thể trong xã hội đang nắm giữ nhằm
đảm bảo sự công bẵng xã hội. Sự điều chỉnh này được thực hiện theo hai hướng
là điều tiết bớt các thu nhập cao và hỗ trợ các thu nhập thấp. Đối với những thu
nhập do thị trường hình thành như tiền lương của người lao động, lợi nhuận
doanh nghiệp, thu nhập về cho thuê, thu nhập về tài sản, thu nhập về lợi tức cổ
phần... thì chức năng của Tài chính công là thông qua việc phân phối lại để điều
tiết. Những nhu cầu như y tế, bảo vệ sức khoẻ, phúc lợi xã hội, bảo đảm xã
hội... thì Tài chính công thực hiện sự phân phối tập trung, hỗ trợ thu nhập từ
nguồn tài chính đã được tập trung trong các quỹ công (cùng với việc thực hiện
xã hội hoá và đa dạng hoá các nguồn tài chính cho các hoạt động này.
Trong việc điều tiết thu nhập, thu thuế là biện pháp chủ yếu. Thông qua
các thứ thuế gián thu để điều tiết tương đối giá cả của các loại hàng hoá, từ đó
12
điều tiết sự phân phối các yếu tố sản xuất của các chủ thể kinh tế. Thông qua
thuế thu nhập doanh nghiệp để điều tiết lợi nhuận của doanh nghiệp, Thông qua
thuế thu nhập cá nhân để điều tiết thu nhập lao động và thu nhập phi lao động
của cá nhân (thu nhập về tài sản, tiền cho thuê, lợi tức...). Thông qua công cụ
thuế, các thu nhập cao được điều tiết bớt một phần và được tập trung vào Ngân
sách Nhà nước.
Khác với chức năng phân bổ nguồn lực, chức năng tái phân phối thu nhập
của Tài chính công được đề cập với sự quan tâm nhiều hơn tới khía cạnh xã hội
của sự phân phối. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là cần nhận thức và xử lý
hợp lý mối quan hệ giữa mục tiêu công bằng và mục tiêu hiệu quả của kinh tế vĩ
mô. Trong nhiều trường hợp, để đạt tới mục tiêu công bằng, sự phân phối lại
làm làm tổn hại tới mục tiêu hiệu quả. Do đó, một sự tính toán cân nhắc trong
chính sách phân phối và tái phân phối thu nhập để có thể đạt tới mục tiêu công
bằng trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả kinh tế của sự phân phối và ít ảnh hưởng
nhất tới mục tiêu hiệu quả là điều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm sử dụng
Tài chính công làm công cụ thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô.
3. Chức năng điều chỉnh và kiểm soát
Chức năng điều chỉnh và kiểm soát của Tài chính công là khả năng khách
quan của Tài chính công để có thể thực hiện việc điều chỉnh lại quá trình phân
phối các nguồn lực tài chính và xem xét lại tính đúng đắn, tính hợp lý của các
quá trình phân phối đó trong mọi lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân.
Đối tượng điều chỉnh và kiểm soát của Tài chính công trước hết là quá
trình phân bổ các nguồn lực thuộc quyền chi phối của các chủ thể công. Nói
khác đi, đó là quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công. Tuy nhiên cần nhận rõ
rằng, việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ công lại luôn có mối liên hệ
hữu cơ với việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ của mọi chủ thể
kinh tế - xã hội khác và được tiến hành trên cơ sở các chính sách, chế độ do Nhà
nước quy định. Do đó, đối tượng điều chỉnh và kiểm soát của Tài chính công
không chỉ là bản thân quá trình phân phối của Tài chính công mà còn là các quá
trình phân phối các nguồn tài chính ở mọi chủ thể kinh tế xã hội theo các yêu
13
cầu đặt ra của các chính sách thu, chi tài chính.
Với đối tượng điều chỉnh và kiểm soát như vậy, có thể nhận thấy rằng,
phạm vi điều chỉnh và kiểm soát của Tài chính công là rất rộng rãi, nó bao trùm
mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động phân
phối các nguồn tài chính để tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.
Điều chỉnh và kiểm soát có cùng đối tượng quản lý và tác động, đó là quá
trình phân bổ các nguồn lực tài chính, quá trrình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền
tệ, nhưng giữa chúng vẫn có những sự khác nhau về nội dung và cách thức quản
lý và tác động.
Nội dung của kiểm soát - kiểm tra quá trình vận động của các nguồn tài
chính là: kiểm tra việc khai thác, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính;
Kiểm tra tính cân đối, tính hợp lý của việc phân bổ và kiểm tra tính tiết kiệm,
tính hiệu quả của việc sử dụng chúng. Còn nội dung của điều chỉnh quá trình
vận động của các nguồn tài chính là: điều chỉnh về mặt tổng lượng của nguồn
tài chính nhằm đạt tới cân đối về mặt tổng lượng cung cấp vốn và tổng lượng
nhu cầu vốn; điều tiết cơ cấu và mối quan hệ tỷ lệ giữa các mặt trong phân bổ
các nguồn tài chính như: quan hệ tỷ lệ giữa tích luỹ với tiêu dùng, giữa tiêu
dùng xã hội với tiêu dùng cá nhân, giữa trung ương với địa phương, giữa các
ngành...
Kết quả của điều chỉnh và kiểm soát của Tài chính công được thể hiện
trên các khía cạnh:
Thứ nhất, đảm bảo cho việc tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ công
được đúng đắn, hợp lý, đạt kết quả tối đa nhất theo các mục tiêu, yêu cầu đã
định.
Thứ hai, góp phần điều chỉnh quá trình phân phối các nguồn tài chính,
quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể kinh tế - xã hội khác,
đảm bảo cho các hoạt động thu, chi bằng tiền ở đó được thực hiện theo đúng các
quy định của chính sách, chế độ Nhà nước.
Các chức năng của Tài chính công là sự thể hiện bản chất của tài chính
công. Vận dụng các chức năng này vào hoạt động thực tiễn, Tài chính công
14
được tổ chức thành một hệ thống bao gồm nhiều bộ phận khác nhau để thực
hiện những chức năng, nhiệm vụ đặc thù, cụ thể hoá các chức năng chung của
Tài chính công.
1.4. Cơ cấu của Tài chính công.
Gắn với chủ thể là Nhà nước, các quỹ tiền tệ thuộc Tài chính công có tính
đặc thù là việc tạo lập và sử dụng chúng luôn gắn liền với quyền lực về kinh tế
và chính trị của Nhà nước và việc thực hiện các chức năng của Nhà nước, còn
các chức năng của Nhà nước lại được thực hiện thông qua các bộ phận cấu
thành của bộ máy nhà nước theo một cơ cấu tổ chức thích hợp với từng thời kỳ
lịch sử của sự phát triển xã hội. Từ đó có thể cho rằng, xét về mặt cơ cấu, Tài
chính công được xem là một hệ thống bao gồm nhiều bộ phận hợp thành. Từ
những phân tích kể trên có thể có khái niệm về hệ thống tài chính công như: Hệ
thống Tài chính công là tổng thể các hoạt động tài chính gắn liền với việc tạo
lập hoặc sử dụng các quỹ công và cơ cấu tổ chức của bộ máy Nhà nước nhằm
phục vụ và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội mà Nhà nước
đảm nhận.
Với việc xác định các tiêu chí đặc trưng của Tài chính công, có thể loại
trừ khỏi Tài chính công các mắt khâu của hệ thống tài chính không đáp ứng đầy
đủ các tiêu chí kể trên. Đó là các mắt khâu:
- Tài chính các loại hình doanh nghiệp tư nhân (gồm cả doanh nghiệp sản
xuất, doanh nghiệp dịch vụ tài chính và doanh nghiệp dịch vụ phi tài chính) và
tài chính hộ gia đình.
- Tài chính các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp.
- Tài chính các doanh nghiệp Nhà nước (gồm cả doanh nghiệp sản xuất,
doanh nghiệp dịch vụ phi tài chính và doanh nghiệp dịch vụ tài chính). Các
doanh nghiệp này mặc dù có nguồn tài chính thuộc sở hữu Nhà nước nhưng các
hoạt động ở đây chủ yếu vì mục tiêu lợi nhuận, không phải vì lợi ích công cộng,
lợi ích toàn xã hội nên không được xếp vào Tài chính công. Ba bộ phận trên đây
được gọi chung là tài chính tư.
Tài chính công gồm các bộ phận cấu thành là:
15
- Ngân sách Nhà nước;
- Tín dụng Nhà nước
- Các quỹ tài chính Nhà nước ngoài Ngân sách Nhà nước
- Tài chính các cơ quan Nhà nước
- Tài chính các đơn vị sự nghiệp Nhà nước;
Tuỳ theo các cách tiếp cận khác nhau dựa trên các tiêu thức khác nhau có
thể có các cách phân loại khác nhau về hệ thống Tài chính công.
1.4.1. Căn cứ theo chủ thể quản lý
Theo tiêu chí này, Tài chính công bao gồm:
- Tài chính chung của Nhà nước
Chủ thể quản lý tài chính là Nhà nước. Tài chính chung của Nhà nước
gồm các bộ phận cấu thành như: Ngân sách Nhà nước, tín dụng Nhà nước, dự
trữ Nhà nước. Các bộ phận của tài chính chung hoạt động gắn liền với chủ thể là
Nhà nước, gắn liền với sự hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ của Nhà nước,
Ngân sách Nhà nước là khâu giữ vị trí quan trọng nhất trong hoạt động
của Tài chính công. Về mặt luật pháp, Ngân sách Nhà nước có tính pháp lý cao
gắn liền với quyền lực chính trị của Nhà nước và khi được Quốc hội thông qua,
Ngân sách Nhà nước được coi là văn bản pháp quy có hiệu lực thi hành. Về mặt
kế hoạch, Ngân sách Nhà nước là kế hoạch Tài chính quan trọng và cơ bản của
Chính phủ. Về mặt công cụ, Ngân sách Nhà nước là công cụ Tài chính của Nhà
nước tác động mạnh mẽ đễn kinh tế vĩ mô. Ngân sách Nhà nước được cấu trúc
thành hai phần: thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách Nhà nước. Các khoản
thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước là thuế. Khoản thu này mang tính cưỡng
chế và tạo ra nguồn lực tài chính với quy mô lớn cho Nhà nước. Các khoản chi
chủ yếu của Ngân sách Nhà nước hướng vào chi đầu tư phát triển và chi thường
xuyên. Ngân sách Nhà nước phải duy trì sự cân đối nhằm đạt hiệu quả cao trong
hoạt động của Tài chính công và sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc
dân.
Tín dụng Nhà nước là một hình thức tín dụng được Nhà nước sử dụng để
huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước nhằm giải quyết yêu cầu cân đối ngân
16
sách Nhà nước và yêu cầu đầu tư phát triển. Tín dụng Nhà nước do chủ thể là
Nhà nước thực hiện trên hai phương diện: một mặt, vừa huy động, thu hút các
nguồn lực tài chính ở trong và ngoài nước thông qua việc Nhà nước phát hành
các giấy tờ có giá của Nhà nước và vay nợ; mặt khác, Nhà nước sử dụng nguồn
lực tài chính đã huy động được để cho vay và đầu tư phát triển kinh tế theo
chính sách, theo các chương trình, dự án đã được hoạch định. Các quan hệ tín
dụng nhà nước thực hiện theo nguyên tắc hoàn trả, có thời hạn và có lãi; mang
tính chất tự nguyện và bắt buộc, trong đó tính chất tự nguyện là chủ yếu.
Dự trữ Nhà nước được hình thành từ nguồn lực Tài chính của Ngân sách
Nhà nước. Dự trữ Nhà nước thể hiện một lượng tiền tệ nằm trong dự trữ để sử
dụng trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động, rủi ro gây
ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế hoặc để dự phòng cho các
khoản chi bất thường có thể phát sinh trong năm tài khoá mà Nhà nước chưa dự
kiến trước được.
- Tài chính của các đơn vị hành chính Nhà nước
Chủ thể quản lý tài chính là các đơn vị hành chính Nhà nước. Căn cứ theo
pháp luật quy định, hệ thống hành chính ở Việt Nam bao gồm: hệ thống các cơ
quan lập pháp, hệ thống các cơ quan hành pháp và hệ thống các cơ quan tư
pháp, hoạt động từ cấp trung ương xuống cấp địa phương và cấp cơ sở. Đây là
các đơn vị dự toán mà nhu cầu chi tiêu được đảm bảo bởi Ngân sách Nhà nước.
Trên cơ sở dự toán của các đơn vị hành chính Nhà nước được các cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt, Ngân sách Nhà nước thực hiện chuyển kinh phí theo dự
toán được duyệt cho các đơn vị này nhằm duy trì sự hoạt động và phát triển của
bộ máy hành chính Nhà nước.
- Tài chính của các đơn vị sự nghiệp Nhà nước
Chủ thể quản lý Tài chính là các đơn vị sự nghiệp Nhà nước. Các đơn vị
sự nghiệp Nhà nước hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã
hội và cung cấp các dịch vụ công cho khu vực công và khu vực tư. Trong điều
kiện kinh tế thị trường, yêu cầu về chất lượng dịch vụ công và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp Nhà nước là những vấn đề mang tính tất yếu
17
khách quan. Do vậy, bên cạnh các khoản chi của Ngân sách Nhà nước đối với
các đơn vị sự nghiệp Nhà nước, các đơn vị này còn có nguồn thu nhập từ việc
cung cấp các dịch vụ công cho xã hội. Thu từ dịch vụ công của các đơn vị sự
nghiệp Nhà nước góp phần làm giảm bớt các khoản chi sự nghiệp của Ngân
sách Nhà nước. Các đơn vị sự nghiệp Nhà nước bao gồm: Các đơn vị sự nghiệp
hoặc được Nhà nước cấp kinh phí 100%, hoặc ngân sách Nhà nước cấp một
phần kinh phí hoặc tự chủ hoàn toàn về Tài chính.
1.4.2. Căn cứ theo nội dung quản lý:
Theo nội dung quản lý có thể chia Tài chính công thành các bộ phận:
- Ngân sách Nhà nước;
- Tín dụng Nhà nước;
- Các Quỹ Tài chính Nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.
- Ngân sách Nhà nước
Ngân sách Nhà nước là mắt khâu quan trọng nhất giữ vai trò chủ đạo
trong Tài chính công. Thu của ngân sách Nhà nước được lấy từ mọi lĩnh vực
Kinh tế - xã hội khác nhau, trong đó thuế là hình thức thu phổ biến dựa trê tính
cưỡng chế là chủ yếu. Chi tiêu của ngân sách Nhà nước nhằm duy trì sự tồn tại
hoạt động của bộ máy Nhà nước và phục vụ thực hiện các chức năng của Nhà
nước. Ngân sách Nhà nước là một hệ thống bao gồm các cấp ngân sách phù hợp
với hệ thống chính quyền nhà nước các cấp. Đặc trưng cơ bản của các quan hệ
trong tạo lập và sử dụng ngân sách Nhà nước là mang tính pháp lý cao gắn liền
với quyền lực chính trị của Nhà nước và không mang tính hoàn trả trực tiếp là
chủ yếu.
Tín dụng Nhà nước
Tín dụng Nhà nước bao gồm cả hoạt động đi vay và hoạt động cho vay
của Nhà nước. Tín dụng Nhà nước thường được sử dụng để hỗ trợ Ngân sách
Nhà nước trong các trường hợp cần thiết. Thông qua hình thức Tín dụng Nhà
nước, Nhà nước động viên các nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi của các pháp
nhân và thể nhân trong xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu tạm thời của các cấp chính
quyền nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
18
chủ yếu là thông qua việc cấp vốn thực hiện các chương trình cho vay dài hạn.
Tín dụng Nhà nước được thực hiện bằng cách phát hành trái phiếu Chính phủ
như: Tín phiếu Kho bạc Nhà nước, trái phiếu Kho bạc Nhà nước, trái phiếu
công trình (ở Việt Nam hiện có hình thức trái phiếu đô thị), công trái quốc gia
(ở Việt Nam là công trái xây dựng Tổ quốc) trên thị trường tài chính.
Đặc trưng cơ bản của các quan hệ trong tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ qua
hình thức tín dụng Nhà nước là mang tính tự nguyện và có hoàn trả.
- Các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài Ngân sách Nhà nước (gọi tắt là
các quỹ ngoài ngân sách)
Các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài Ngân sách Nhà nước là các quỹ tiền
tệ tập trung do Nhà nước thành lập, quản lý và sử dụng nhằm cung cấp nguồn
lực tài chính cho việc xử lý những biến động bất thường trong quá trình phát
triển - xã hội và để hỗ trợ thêm cho ngân sách Nhà nước trong trường hợp khó
khăn về nguồn lực tài chính.
Sự hình thành và phát triển các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách
Nhà nước là một sự cần thiết khách quan bắt nguồn từ chính yêu cầu nâng cao
hiệu quả quản lý vĩ mô nền kinh tế - xã hội. Đó là:
Thứ nhất, Để huy động thêm các nguồn lực tài chính hỗ trợ ngân sách
Nhà nước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ hai, Để tạo thêm công cụ phân phối lại tổng sản phẩm quốc dân
nhằm thực hiện các mục tiêu xã hội trong phát triển.
Thứ ba, Trợ giúp Nhà nước trong việc khắc phục những khiếm khuyết
của kinh tế thị trường và chuyển dần nền kinh tế - xã hội sang hoạt động theo cơ
chế thị trường.
các quốc gia khác nhau và ngay ở trong một quốc gia, trong các thời kỳ
phát triển khác nhau, việc tổ chức bao nhiêu quỹ Tài chính Nhà nước ngoài
Ngân sách Nhà nước là không giống nhau. Điều đó phụ thuộc vào mức độ phát
triển kinh tế - xã hội, trình độ quản lý Tài chính công của các quốc gia trong các
thời kỳ lịch sử nhất định.
Việc tổ chức các quỹ tiền tệ thuộc Tài chính công theo cơ chế nhiều quỹ
19
thành quỹ Ngân sách Nhà nước và các quỹ ngoài ngân sách là phù hợp với việc
thực hiện phân cấp, phân công quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước. Điều đó
đảm bảo phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các địa phương, các
ngành, các đơn vị trong quản lý kinh tế - xã hội và là điều kiện thực hiện chuyên
môn hoá trong quản lý Tài chính công đảm bảo cho việc quản lý đó được chặt
chẽ hơn, có hiệu quả hơn.
1.5. Các nguyên tắc Tài chính công.
Nguyên tắc không hoàn lại: Nguyên tắc không hoàn lại là một trong các
nguyên tắc cơ bản và quan trọng của Tài chính công. Các quan hệ Tài chính, các
nghiệp vụ Tài chính phát sinh và tồn tại trong lĩnh vực Tài chính công luôn luôn
phản ánh tính chất không hoàn lại. Các pháp nhân và thể nhân khi thực hiện
nghĩa vụ Tài chính theo luật định đối với Nhà nước thể hiện bằng việc nộp các
khoản tiền vào các quỹ tiền tệ của Nhà nước mà chủ yếu là quỹ ngân sách Nhà
nước thì Nhà nước có nguồn thu nhập Tài chính và không thực hiện hoàn lại
cho người nộp. Đối với các khoản chi tiêu công, khi Nhà nước cấp phát cho các
chủ thể công quyền sử dụng theo dự toán được duyệt thì các chủ thể này cũng
không phải hoàn trả lại cho Nhà nước. Nguyên tắc không hoàn lại đảm bảo cho
Nhà nước tập trung nguồn lực Tài chính công với số lượng và cơ cấu hợp lý và
các quỹ tiền tệ của Nhà nước và điều này đảm bảo cho Nhà nước thực hiện chức
năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong từng thời kỳ nhất định.
Nguyên tắc không tương ứng: Trên cơ sở huy động, tập trung một bộ
phận nguồn lực Tài chính quốc gia vào các quỹ tiền tệ thuộc sở hữu Nhà nước,
Nhà nước tiến hành phân bổ và sử dụng các nguồn lực này cho các mục đích
xác định. Trong cơ chế kinh tế thị trường, Nhà nước thực hiện các chức năng
kinh tế và xã hội. Do vậy, căn cứ theo chính sách và kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội của Nhà nước, thông qua các chỉ tiêu công như: chi đầu tư phát triển,
chi thường xuyên, chi trợ cấp, hỗ trợ, chi bảo hiểm xã hội... Nhà nước cung cấp
nguồn lực Tài chính, cung cấp hàng hoá và dịchvụ công cho các chủ thể ở khu
vực công và khu vực tư. Nhà nước đảm bảo nguồn lực Tài chính và hàng hoá,
dịch vụ công cho các chủ thể đó không vì mục đích lợi nhuận và không tương
20
ứng với nghĩa vụ Tài chính của họ đối với Nhà nước. Vận dụng nguyên tắc này
trong thực tiễn được thể hiện bằng việc Nhà nước sử dụng các nguồn Tài chính
công đã tập trung được để chi phát triển kinh tế, chi sự nghiệp văn hoá xã hội,
chi bảo hiểm xã hội theo các điều kiện luật định, các khoản chi trợ cấp và những
người được hưởng lợi từ khoản chi tiêu công là các chủ thể kinh tế và các tầng
lớp dân cư. Nguyên tắc này được đề cập với sự quan tâm nhiều hơn đến khía
cạnh xã hội của sự phân phối, đặc biệt trong điều kiệu kinh tế thị trường đang
diễn ra sự phân hoá mạnh về thu nhập và phân hoá giàu nghèo giữa các tầng lớp
dân cư.
Nguyên tắc bắt buộc: Nguyên tắc bắt buộc xuất phát từ việc sử dụng
quyền lực chính trị của Nhà nước. Các Nhà nước ở bất kỳ chế độ xã hội nào
muốn tồn tại và hoạt động đều phải dùng quyền lực chính trị để ban hành các
sắc luật, trong đó có luật Tài chính nhằm tập trung các nguồn thu nhập về các
quỹ tiền tệ của Nhà nước. Các khoản thu mang tính bắt buộc và rất đa dạng như
thu thuế, vay nợ Nhà nước bảo hiểm xã hội bắt buộc và các khoản đóng góp bắt
buộc khác. Với việc vận dụng nguyên tắc bắt buộc cho thấy các chủ thể là các
pháp nhân và thể nhân phải nhận thức và thực hiện các trách nhiệm tài chính
của mình trước Nhà nước và xã hội, chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, luật
pháp Tài chính của Nhà nước.
1. 6. Vai trò của Tài chính công
Vai trò của Tài chính công có thể được xem xét trên hai khái cạnh: là công cụ
tập trung nguồn tài lực đảm bảo duy trì sự tồn tại, hoạt động của bộ máy Nhà
nước và là công cụ của Nhà nước trong quản lý vĩ mô nền kinh tế thị trường.
-Vai trò của Tài chính công trong việc dảm bảo duy trì sự tồn tại và hoạt động
của bộ máy Nhà nước
Để duy trì sự tồn tại và hoạt động, bộ máy Nhà nước cần phải có nguồn
tài chính đảm bảo cho các nhu cầu chi tiêu. Các nhu cầu chi tiêu của bộ máy
Nhà nước được đáp ứng bởi Tài chính công, đặc biệt là Ngân sách Nhà nước.
Vai trò kể trên của Tài chính công được thể hiện trên các khía cạnh sau đây:
Một là, Khai thác, động viên và tập trung các nguồn tài chính để đáp ứng
21
đầy đủ, kịp thời cho các nhu cầu chi tiêu đã được Nhà nước dự tính cho từng
thời kỳ phát triển. Các nguồn tài chính này có thể được động viên cả ở trong
nước và từ nước ngoài, từ mọi lĩnh vực hoạt động và mọi thành phần kinh tế,
dưới nhiều hình thức khác nhau, có bắt buộc và tự nguyện, có hoàn trả và không
hoàn trả, trong đó, tính bắt buộc và không hoàn trả là nét đặc trưng.
Hai là, Phân phối các nguồn tài chính đã tập trung trong các quỹ công
cho các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước theo những quan hệ tỷ lệ hợp lý nhằm
vừa đảm bảo duy trì sự tồn tại và tăng cường mức mạnh của bộ máy Nhà nước,
vừa bảo đảm thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội của Nhà nước đối với các
lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.
Ba là, Kiểm tra, giám sát để đảm bảo cho các nguồn tài chính đã phân
phối được sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nhất, đáp ứng tốt
nhất các yêu cầu của quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.
- Vai trò của Tài chính công trong hệ thống tài chính của nền kinh tế.
Dựa trên các tiêu chí đã trình bày kể trên có thể chia hệ thống tài chính
quốc dân thành hai bộ phận: Tài chính công và tài chính tư
Do tính chất đặc biệt kể trên về vị trí, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của
nó, trong hệ thống tài chính quốc dân, Tài chính công, đặc biệt là Ngân sách
Nhà nước luôn giữa vai trò chủ đạo gắn liền với vai trò lãnh đạo của Nhà nước.
Có thể nhận thấy vai trò đó của Tài chính công trên các khía cạnh sau đây:
Thứ nhất, Tài chính công có vai trò chi phối các hoạt động của Tài chính
tư. Tài chính tư có nhiệm vụ thực hiện các khoản thu của Tài chính công để tạo
lập các quỹ công, đóng góp cho việc thực hiện các nhu cầu chung của xã hội.
Mặt khác, với quy mô lớn của các quỹ công, đặc biệt là xây dựng kết cấu hạ
tầng kinh tế - xã hội tạo thuận lợi cho hoạt động của khu vực tư, đồng thời có
thể thực hiện sự trợ giúp về tài chính cho khu vực kinh tế này duy trì và đẩy
mạnh hoạt động.
Thứ hai, Tài chính công có vai trò hướng dẫn các hoạt động của tài chính
tư. Hoạt động của Tài chính công luôn gắn liền và phục vụ thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, do đó, các
22
hoạt dộng thu, chi của Tài chính công như là một tấm gương phản ánh các định
hướng phát triển đó, từ đó có tác dụng hướng dẫn các hoạt động thu, chi trong
hoạt động kinh tế xã hội của khu vực tư.
Thứ ba, Tài chính công có vai trò điều chỉnh các hoạt động của tài chính
tư. Vai trò này được thể hiện: thông qua hoạt động kiểm tra của Tài chính công
có thể phát hiện những điểm bất hợp lý, những sự chệch hướng của các hiện
tượng thu, chi trong các hoạt động phân phối nguồn tài chính, trong quát rình
tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ của tài chính tư, từ đó, đòi hỏi và có biện
pháp hiệu chỉnh các quá trình kể trên đảm bảo cho các nguồn tài chính vận động
đúng hướng và nâng cao hiệu quả của việc sử dụng chúng.
- Vai trò của Tài chính công trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô.
Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, có thể khái quát vai trò kể trên của
Tài chính công trên các khía cạnh chủ yếu sau đây.
Thứ nhất, Tài chính công đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy
phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả của các hoạt động
kinh tế xã hội - Vai trò kinh tế của Tài chính công. Vai trò này được phát huy
thông qua những mặt sau:
- Việc vận dụng chức năng phân bổ nguồn lực của Tài chính công trong
hoạt động thực tiễn. Bằng việc tạo lập, phân phối và sử dụng một cách đúng đắn
và hợp lý các quỹ công.
- Thông qua công cụ thuế với các mức thuế suất khác nhau và ưu đãi về
thuế, Tài chính công có vai trò định hướng đầu tư; điều chỉnh cơ cấu của nền
kinh tế theo các định hướng phát triển của Nhà nước cả về cơ cấu ngành và cơ
cấu vùng lãnh thổ; kích thích hoặc hạn chế sản xuất kinh doanh theo ngành hoặc
theo sản phẩm...
- Thông qua hoạt động phân phối các quỹ công, đặc biệt là quỹ Ngân sách
nhà nước, cho xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư vào các ngành then chốt, các
công trình mũi nhọn, hình thành các doanh nghiệp Nhà nước hỗ trợ tài chính
cho các doanh nghiệp cần nâng đỡ khuyến khích, Tài chính công góp phần tạo
điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hình thành và
23
hoàn thiện cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế - xã hội, đảm bảo các tỷ lệ cân đối
của nền kinh tế, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển và tăng trưởng.
Thứ hai, Tài chính công đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện
công bằng xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội - vai trò xã hội của Tài chính
công. Vai trò này được thể hiện thông qua việc sử dụng các công cụ thu, chi của
Tài chính công để điều chỉnh thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, giảm bớt
những bất hợp lý trong phân phối, đảm bảo công bằng và góp phần giải quyết
những vấn đề xã hội đáp ứng các mục tiêu xã hội của kinh tế vĩ mô.
Tài chính công được sử dụng trong việc thực hiện công bằng xã hội thông
qua tác động theo hai hướng: Giảm bớt các thu nhập cao và nâng đỡ các thu
nhập thấp nhằm rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cư.
Trong việc giải quyết các vấn đề xã hội theo các mục tiêu xã hội của kinh
tế vĩ mô, vai trò của Tài chính công được thể hiện chủ yếu qua các hoạt động
chi tiêu - sử dụng các quỹ công. Các quỹ tiền tệ này được sử dụng để tài trợ cho
phát triển các dịch vụ công cộng như văn hoá, giáo dục, y tế, đặc biệt là dịch vụ
nhà ở, tài trợ cho việc thực hiện các chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;
hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện các biện pháp phòng chống các tệ nạn xã hội;
hỗ trợ tài chính cho giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp...
Thứ ba, Tài chính công đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục
tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
Sự phát triển ổn định của một nền kinh tế được đánh giá trên nhiều tiêu
chí như: Đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững; duy trì việc sử
dụng lao động ở tỷ lệ cao; thực hiện được cân đối cán cân thanh toán quốc tế;
hạn chế sự tăng giá đột ngột, đồng loạt và kiềm chế lạm phát ở mức hợp lý...
Để góp phần giữ vững sự ổn định của nền kinh tế, các biện pháp của Tài
chính công được sử dụng nhằm đảm bảo yêu cầu của các tiêu chí kể trên. Trong
đó, có thể nhận thấy các biện pháp được sử dụng thường xuyên như: Tạo lập các
quỹ dự trữ về hàng hoá và tài chính nhằm đề phòng và ứng phó với những biến
động của thị trường; tạo lập quỹ bình ổn giá; tạo lập và sử dụng quỹ quốc gia hỗ
trợ việc làm...
24
2. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG.
2.1.Khái niệm và đặc điểm quản lý Tài chính công.
2.1.1. Khái niệm Quản lý Tài chính công:
Quản lý nói chung được quan niệm là một quá trình tổ chức, điều hành
mà chủ thể quản lý tiến hành thông qua việc sử dụng các công cụ và phương
pháp thích hợp nhằm tác động và điều khiển đối tượng quản lý hoạt động phát
triển phù hợp với quy luật khách quan và đạt tới các mục tiêu đã định.
Trong hoạt động quản lý, các vấn đề về: chủ thể quản lý, đối tượng quản
lý, công cụ và phương pháp quản lý, mục tiêu quản lý là những yếu tố trung tâm
đòi hỏi phải được xác định đúng đắn.
Quản lý Tài chính công là một nội dung của quản lý tài chính và là một
mặt của quản lý xã hội nói chung, do đó trong quản lý Tài chính công, các vấn
đề kể trên cũng là các vấn đề cần được nhận thức đầy đủ.
Trong quản lý Tài chính công, các chủ thể quản lý có thể sử dụng nhiều
phương pháp quản lý và nhiều công cụ quản lý khác nhau.
Phương pháp tổ chức: được sử dụng để thực hiện ý đồ của chủ thể quản
lý trong việc bố trí, sắp xếp các mặt hoạt động của Tài chính công theo những
khuôn mẫu đã định và thiết lập bộ máy quản lý phù hợp với các mặt hoạt động.
Phương pháp hành chính: được sử dụng khi các chủ thể quản lý Tài
chính công đòi hỏi phải được các khách thể quản lý tuân thủ một cách vô điều
kiện. Đó là khi các chủ thể quản lý ra các mệnh lệnh hành chính.
Phương pháp kinh tế: được sử dụng thông qua việc dùng lợi ích vật chất
để kích thích tính tích cực của các khách thể quản lý, tức là tác động tới các tổ
chức và cá nhân đang tổ chức các hoạt động Tài chính công.
Hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực Tài chính công: được sử dụng để quản
lý và điều hành các hoạt động Tài chính công được xem như một loại công cụ
quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng.
Trong quản lý Tài chính công, công cụ pháp luật được sử dụng thể hiện
dưới các dạng cụ thể là các chính sách, cơ chế quản lý tài chính; các chế độ
quản lý tài chính, kế toán, thống kê, các định mức, tiêu chuẩn về tài chính, mục
25
lục Ngân sách Nhà nước ...
Cùng với pháp luật, hàng loạt công cụ phổ biến khác được sử dụng trong
quản lý Tài chính công như: các đòn bẩy kinh tế, tài chính; Kiểm tra, thanh tra,
giám sát: các tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý Tài chính công...Mỗi công cụ kể
trên có đặc điểm khác nhau và được sử dụng theo các cách khác nhau nhưng
đều nhằm cùng một hướng là thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động Tài chính
công nhằm đạt tới mục tiêu đã định.
Từ những phân tích kể trên có thể có khái niệm tổng quát về quản lý Tài
chính công như sau:
Quản lý Tài chính công là hoạt động của các chủ thể quản lý Tài chính
công thông qua việc sử dụng có chủ định các phương pháp quản lý và các công
cụ quản lý để tác động và điều khiển hoạt động của Tài chính công nhằm đạt
được các mục tiêu đã định.
2.1.2. Đặc điểm của Quản lý Tài chính công.
Tác động quản lý phải thông qua các công cụ, các biện pháp phối hợp với
đặc điểm và quy luật vận động của đối tượng quản lý. Chúng ta có thể nêu ra
một số đặc điểm của quản lý tài chính công như dưới đây:
- Đặc điểm về mục tiêu quản lý
Mục tiêu của quản lý tài chính công hay mục tiêu của quản lý tài chính tư
nhân đều nhằm thu được lợi ích cao nhất nhưng với chi phí thấp nhất. Tuy
nhiên, mục tiêu của quản lý Tài chính công cần hướng tới lại khác về cơ bản so
với mục tiêu của quản lý tài chính tư nhân. Lợi ích được tư quan tâm chủ yếu là
lợi ích kinh tế của riêng mình. Trái lại, lợi ích mà Nhà nước quan tâm phải là lợi
ích tổng thể kinh tế - xã hội của cả quốc gia. Dù việc đánh thuế có phân biệt
giữa các loại sản phẩm, hay chi tiêu có ưu tiên cho vùng này hay vùng khác, cho
ngành này hay ngành khác.... nhưng lợi ích mà Nhà nước quan tâm trước hết
phải là lợi ích chung. ổn định, công bằng và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế -
xã hội. Tuy vậy, Nhà nước cũng phải quan tâm thoả đáng đến lợi ích bộ phận,
lợi ích cá nhân trong mối quan hệ hài hoà với lợi ích của toàn xã hội và phục
tùng lợ ích của toàn xã hội.
26
Tư nhân quan tâm chủ yếu đến chi phí trực tiếp do mình bỏ ra, và ít quan
tâm đến chi phí của xã hội, như chi phí khắc phục ô nhiễm môi trường, xoá đói
giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự.... Trái lại, Nhà nước chủ yếu phải quan tâm
đến chi phí chung của toàn xã hội.
Tóm lại, trong khi mục đích của quản tài chính tư nhân là nhằm đạt tới lợi
ích kinh tế cục bộ (lợi nhuận), thì mục đích của quản lý tài chính công là nhằm đạt
tới lợi ích tổng thể, cả về kinh tế, cả về xã hội ở tầm vĩ mô.
Đặc điểm về nội dung quản lý Tài chính công.
Nội dung vật chất của Tài chính công là các nguồn tài chính thuộc các
quỹ công. Các nguồn tài chính đó có thể tồn tại dưới dạng tiền tệ hoặc tài sản,
nhưng tổng số nguồn lực tài chính đó là biểu hiện về mặt giá trị, là đại diện cho
một lượng của cải vật chất của xã hội. Về lý thuyết cũng như thực tiễn, sự vận
động của các nguồn tài chính phải ăn khớp với sự vận động của của cải vật chất
mới đảm bảo cho sự phát triển cân đối của nền kinh tế. Điều đó càng có ý nghĩa
và cần thiết bởi vì tổng nguồn lực tài chính thuộc các quỹ công chiếm tỷ trọng
lớn trong tổng nguồn lực tài chính của toàn xã hội.
Do đó, trong quản lý Tài chính công, không những phải quản lý nguồn tài
chính đang tồn tại cả dưới hình thức tiền tệ, cả dưới hình thức tài sản, mà còn
phải quản lý sự vận động của tổng nguồn lực Tài chính công - sự vận động về
mặt giá trị - trên cơ sở tính toán để đảm bảo cân đối với sự vận động của các
luồng của cải vật chất và lao động - sự vận động về mặt giá trị sử dụng - trong
đời sống thực tiễn.
- Đặc điểm về sử dụng các công cụ quản lý.
Quản lý Tài chính công và quản lý tài chính tư nhân đều phải dựa vào pháp
luật, kế hoạch, hạch toán v.v..... Nhưng việc sử dụng các công cụ này trong quản lý
tài chính công và quản lý tài chính tư nhân là rất khác nhau.
Quản lý Tài chính công phải tuân thủ pháp luật cả dưới góc độ quản lý Nhà
nước, cả dưới góc độ quản lý nghiệp vụ cụ thể. Nhưng quản lý tài chính tư nhân
chỉ phải tuân thủ pháp luật dưới góc độ quản lý Nhà nước, còn quản lý các nghiệp
vụ cụ thể lại theo quy định của người chủ.
27
Sử dụng công cụ kế hoạch để quản lý Tài chính công thể hiện rõ nhất là ở
việc lập và chấp hành dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm. Tất cả các ngành,
các cấp, các đơn vị và cá nhân ở những mức độ khác nhau đều tham gia lập và
chấp hành ngân sách Nhà nước (vì thu, chi ngân sách Nhà nước có quan hệ với tài
chính của mọi chủ thể trong xã hội). Cơ quan lập pháp (Quốc hội) thẩm tra dự toán
và quyết toán Ngân sách Nhà nước; cơ quan hành pháp (Chính phủ) tổ chức thực
hiện dự toán ngân sách Nhà nước. Số liệu ngân sách Nhà nước phải được công bố
công khai cho nhân dân biết. Nhưng kế hoạch tài chính của tư nhân chỉ là kế hoạch
nội bộ một đơn vị. Nó được dùng để phục vụ cho công cuộc kinh doanh của người
chủ, nên có nhiều chỉ tiêu được giữ bí mật.
Công cụ kế toán được sử dụng trong quản lý tài chính công là nhằm giúp
nhân dân giám sát việc thu, chi của Chính phủ có đáp ứng tốt lợi ích của nhân dân
hay không; còn kế toán của tư nhân chủ yếu là để phục vụ cho kinh doanh của
người chủ, giúp người chủ chiến thắng trong cạnh tranh và thu được lợi nhuận
cao....
2.2. Nội dung quản lý Tài chính công.
Quản lý Tài chính công có nội dung đa dạng và phức tạp. Xét theo các bộ
phận cấu thành các quỹ công, nội dung chủ yếu của quản lý Tài chính công bao
gồm: quản lý Ngân sách Nhà nước và quản lý các quỹ Tài chính Nhà nước
ngoài Ngân sách Nhà nước.
2.2.1. Quản lý ngân sách Nhà nước.
Quản lý ngân sách Nhà nước bao gồm ba nội dung cơ bản là:
Quản lý thu ngân sách Nhà nước:
Quản lý thu ngân sách Nhà nước được thực hiện bằng các hình thức: bắt
buộc bao gồm thuế, phí, lệ phí; bán tài nguyên, tài sản quốc gia, các khoản thu
trong các doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra, tuỳ theo điều kiện cụ thể của mỗi
nước mà còn có các hình thức động viên khác như hình thức trưng thu, trưng
mua... Quản lý quá trình thu ngân sách Nhà nước chính là quản lý các hình thức
động viên đó.
Nội dung quản lý quá trình thu ngân sách Nhà nước không chỉ đơn thuần
28
là quản lý các hình thức thu và số thu ngân sách Nhà nước mà còn phải tổ chức
quản lý các yếu tố quyết định đến số thu của ngân sách Nhà nước.
Trong thực tế có nhiều cách thức, phương pháp quản lý thu ngân sách
Nhà nước. Song cách thức, phương pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước phổ
biến hiện nay là:
- Xác lập một hệ thống chính sách thu đồng bộ phù hợp với thực trạng
của nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra công ăn việc làm
nhiều hơn, kiềm chế và hạn chế lạm phát, thực hiện chủ trương mở cửa, từng
bước cân đối cán cân thanh toán quốc tế.
- Trên cơ sở chính sách, chế độ thu, gắn với diễn biến của quá trình hoạt
động kinh tế, cần xây dựng kế hoạch thu sát, đúng, phù hợp với diễn biến thực
tế khách quan của tình hình kinh tế hàng năm.
- Xác lập các biện pháp tổ chức thu phù hợp với từng khoản thu cụ thể
của Ngân sách Nhà nước .
Quản lý quá trình chi của ngân sách Nhà nước.
Chi ngân sách Nhà nước có quy mô và mức độ rộng lớn, bao gồm nhiều
lĩnh vực, ở nhiều địa phương, ở tất cả các cơ quan công quyền. Mặt khác, trong
điều kiện kinh tế thị trường, chi ngân sách Nhà nước vừa mang tính chất trong
hoàn trả trực tiếp, lại vừa có tính chất hoàn trả trực tiếp. Vì vậy, việc quản lý
các khoản chi ngân sách Nhà nước hết sức phức tạp.
Xét theo yếu tố thời hạn của các khoản chi ngân sách Nhà nước, có thể
hình dung nội dung cụ thể quản lý các khoản chi ngân sách Nhà nước bao gồm:
Quản lý các khoản chi đầu tư phát triển.
Quản lý các khoản chi thường xuyên
Quản lý các khoản chi trả nợ
Quản lý chi dự phòng
Trong thực tiễn, đối với từng khoản chi có nhiều biện pháp quản lý khác
nhau. Song biện pháp quản lý chi ngân sách Nhà nước chung nhất là:
Thiết lập các định mức chi. Định mức chi vừa là cơ sở để xây dựng kế
hoạch chi, vừa là căn cứ để thực hiện việc kiểm soát các khoản chi của
29
ngân sách Nhà nước.
Xác lập thứ tự ưu tiên các khoản chi của ngân sách Nhà nước theo mức
độ cần thiết đối với từng khoản chi trong tình hình cụ thể về phát triển
kinh tế, xã hội, về việc thực hiện các chức năng của cơ quan công quyền.
Xây dựng quy trình cấp phát các khoản chi chặt chẽ, hợp lý nhằm hạn chế
tối đa những tiêu cực nảy sinh trong quá trình cấp phát, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc kiểm soát chi của các cơ quan có thẩm quyền.
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán nhằm ngăn chặn
những biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí của Nhà
nước. Đồng thời qua quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra và kiểm toán
phát hiện những bất hợp lý trong chính sách, chế độ nhằm hoàn thiện bổ
sung chính sách, chế độ.
Quản lý cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước.
Cân đối thu chi ngân sách Nhà nước là một mặt cân đối lớn trong nền
kinh tế quốc dân, nó vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của các mặt cân đối
khác trong nền kinh tế quốc dân. Trong thực tiễn, do nhiều nguyên nhân khách
quan và chủ quan mà hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước không phải lúc
nào cũng cân đối.
Về khách quan, hoạt động thu, chi ngân sách Nhà nước bắt nguồn từ hoạt
động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Trong điều kiện hoạt động sản xuất
kinh doanh có hiệu quả, đạt tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, nền kinh tế có tỷ
lệ lạm phát thấp thì khả năng cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước được thực
hiện tương đối thuận lợi. Ngược lại, trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh
doanh có dấu hiệu suy thoái, lạm phát ở tốc độ cao thì khả năng cân đối thu, chi
của Ngân sách Nhà nước gặp khó khăn.
Về chủ quan, do những tác động của chính sách kinh tế xã hội của Nhà
nước làm nảy sinh sự mất cân đối thu, chi của ngân sách Nhà nước. Một hệ
thống chính sách kinh tế xã hội phù hợp có tác động tích cực đến phát triển kinh
tế xã hội và dựa trên khả năng của nguồn lực tài chính quốc gia thì khả năng cân
đối thu - chi ngân sách Nhà nước có điều kiện thực hiện. Ngược lại, một hệ
30
thống chính sách kinh tế, xã hội mang ý nghĩa chủ quan, không xuất phát từ
thực trạng kinh tế - xã hội, không dựa trên khả năng nguồn lực tài chính quốc
gia, thì vấn đề cân đối thu - chi ngân sách Nhà nước khó đảm bảo.
Tuỳ theo cách tiếp cận nguyên nhân của sự mất cân đối mà có các
phương pháp giải quyết khác nhau. Tuy nhiên, phương pháp phổ biến hiện nay
là: Thực hiện hình thức Tín dụng Nhà nước, hình thành quỹ dự trữ, dự phòng tài
chính...
2.2.2. Quản lý Tín dụng Nhà nước.
Tín dụng Nhà nước là một biện pháp huy động nguồn lực tài chính do
Nhà nước thực hiện thông qua hình thức vay (trong nước và ngoài nước) và cho
vay cho đàu tư phát triển kinh tế.
Tín dụng nhà nước xuất hiện nhằm đáp ứng yêu cầu giải quyết tình trạng
thâm hụt ngân sách Nhà nước (thu không đủ chi) và yêu cầu đầu tư phát triển
kinh tế do Nhà nước thực hiện.
Quản lý tài chính Nhà nước về thực chất là tính toán xác định nhu cầu
nguồn lực tài chính cần thiết phải huy động qua con đường tín dụng; tính toán
khả năng chi trả; lựa chọn các hình thức tín dụng thích hợp, quy định chặt chẽ
quy trình giải ngân đảm bảo tính kịp thời; phân tích đánh giá tình hình sử dụng
nguồn tín dụng trên góc độ đầu tư và hiệu quả.
2.2.3. Quản lý dự trữ, dự phòng tài chính của Nhà nước.
Trong quá trình vận động của kinh tế thị trường, nhiều rủi ro, bất trắc có
thể xảy ra làm phương hại đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Trong điều kiện đó, việc thành lập và sử dụng các quỹ dự trữ, dự phòng
tài chính của Nhà nước là cần thiết nhằm khắc phục những rủi ro, bất trắc, tạo
điều kiện đảm bảo sự cân đối trong hoạt động của ngân sách Nhà nước.
Thực chất của việc quản lý quỹ dự trữ, dự phòng tài chính của Nhà nước
là việc xác lập các định mức trích, hình thành các quy chế sử dụng; xây dựng
chế độ kiểm tra, kiểm soát thích hợp với các đặc điểm của quỹ dự trữ, dự phòng
2.2.4. Quản lý các Quỹ Tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước
Các quỹ Tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước có nhiều loại
31
khác nhau, đảm nhận các chức năng khác nhau và có mục đích sử dụng cụ thể
khác nhau.
Đối với loại quỹ quỹ Tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước đảm
nhận chức năng dự trữ, dự phòng nguồn tài chính trích từ ngân sách Nhà nước
chiếm tỷ trọng lớn thì việc quản lý chủ yếu là: xác lập các định mức trích hợp
lý; xây dựng quy chế sử dụng quỹ phù hợp với mục đích cụ thể của quỹ, kiểm
tra, kiểm soát chặt chẽ việc tạo lập và sử dụng quỹ theo đúng quy định.
Đối với loại quỹ đảm nhận chức năng hỗ trợ cho quá trình phát triển và
tăng trưởng kinh tế, có khả năng thu hồi vốn, nguồn tài chính của quỹ chủ yếu
là huy động từ nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức xã hội và các
tầng lớp dân cư thì nội dung chủ yếu của quản lý quỹ là: xác định nhu cầu
nguồn tài chính cần thiết phải hỗ trợ để thực hiện việc huy động; xác định các
phương thức huy động hợp lý và các kênh huy động có hiệu quả; tính toán khả
năng hoàn trả; xây dựng quy chế phân phối, sử dụng nguồn tài chính hợp lý theo
mục tiêu của quỹ; thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quá trình tạo lập và sử
dụng quỹ nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của quỹ.
Ngân sách Nhà nước là một quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của quốc gia,
do vậy phải hoạt động trong khuôn khổ nghiêm ngặt của luật pháp. Vì thế, ở các
nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, đổi mới chính sách tài chính, Nhà
nước phải hình thành một hệ thống các quỹ tài chính khác của Nhà nước hay
còn gọi là các quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước nhằm tạo ra công cụ tài
chính năng động để đa dạng hoá sự huy động các nguồn lực tài chính của xã hội
vào Nhà nước, qua đó tiến hành phân phối phục vụ cho các hoạt động vì lợi ích
cộng đồng, hay hỗ trợ đầu tư ở một số lĩnh vực có tính chất ưu tiên cần khuyến
khích nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Trên góc độ này,
các quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước có tác dụng rất tích cực trong việc
tăng cường thu hút vốn đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân và giải quyết tốt các
vấn đề kinh tế - xã hội. Như vậy, tính hợp lý của việc thành lập và phát triển các
quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước là tạo cho Nhà nước có thêm công cụ
để gia tăng nguồn lực tài chính, thực hiện tốt vai trò quản lý kinh tế vĩ mô trong
32
từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.
Tuỳ theo yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, ở mỗi nền kinh tế khác
nhau Nhà nước thành lập các quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước cho thích
hợp với yêu cầu quản lý. Tựu trung lại có các loại quỹ ngoài ngân sách Nhà
nước phổ biến sau đây:
- Quỹ Dự trữ quốc gia (dưới hình thức hiện vật)
- Quỹ Dự trữ tài chính:
- Quỹ Dự trữ ngoại hối (do NHNN quản lý)
- Quỹ Tích luỹ trả nợ nước ngoài
- Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ Tín dụng đào tạo. Hiện nay 2
quỹ này đã được sáp nhận vào ngân hàng chính sách xã hội. Ngân hàng chính
sách xã hội là cơ quan quản lý nguồn tài chính sử dụng cho các mục tiêu trên.
- Quỹ Phòng chống ma tuý
- Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
- Quỹ Hỗ trợ phát triển (bao gồm cả Quỹ Bình ổn giá và Quỹ hỗ trợ xuất
khẩu đã được sáp nhập)
- Quỹ Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (7 địa phương)
- Quỹ Bảo hiểm xã hội (bao gồm cả Quỹ Bảo hiểm y tế).
- Và một số quỹ khác.
2.3. Tổ chức bộ máy quản lý Tài chính công.
Nhằm thực hiện những nội dung quản lý Tài chính công như đã đề cập,
việc nghiên cứu hình thành bộ máy quản lý Tài chính công là một đòi hỏi tất
yếu khách quan.
2.3.1. Những căn cứ tổ chức bộ máy quản lý Tài chính công.
Hoạt động của bộ máy quản lý Tài chính công luôn luôn chịu sự chi phối
của tổ chức bộ máy chính quyền và nội dung, cơ chế hoạt động của các khâu
của Tài chính công. Do đó, việc thiết lập bộ máy quản lý Tài chính công phải
dựa trên các căn cứ chủ yếu sau đây:
Một là, căn cứ vào sự hình thành hệ thống các cấp chính quyền và quá
33
trình thực hiện phân cấp quản lý kinh tế, xã hội cho các cấp chính quyền, các cơ
quan quản lý Nhà nước.
Tài chính công là lĩnh vực quan trọng của hệ thống tài chính, đảm bảo
tiền vốn cần thiết để duy trì sự hoạt động của bộ máy Nhà nước và thực hiện các
chức năng nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nhà nước đảm nhận. Chủ thể
của các quỹ công này là các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước.
Như vậy, xây dựng bộ máy quản lý Tài chính công trước hết phải xuất phát từ
sự hình thành hệ thống chính quyền các cấp và quá trình thực hiện phân cấp
quản lý kinh tế xã hội cho các cấp chính quyền, các cơ quan nhà nước.
Hai là, căn cứ vào đặc điểm, nội dung hoạt động của từng khâu của Tài
chính công.
Nội dung hoạt động của Tài chính công rất đa dạng. Nói đến Tài chính
công không chỉ có ngân sách các cấp chính quyền mà còn bao gồm nhiều khâu
riêng biệt khác, mỗi khâu hoàn thành những chức năng và nhiệm vụ đặc thù
riêng. Như đã biết, hệ thống Tài chính công, nếu phân theo mục tiêu và nội
dung hoạt động, bao gồm Ngân sách các cấp chính quyền nhà nước, các quỹ
ngoài Ngân sách, Tín dụng Nhà nước. Nhờ có chức năng hoạt động khác nhau
của các khâu tài chính này, Nhà nước tác động tích cực đến các quá trình kinh tế
xã hội, giải quyết nhiều vấn đề theo ngành và lãnh thổ.
Các quỹ ngoài Ngân sách là khâu riêng biệt của Tài chính công. Mặc dầu
các quỹ ngoài Ngân sách chịu sự quản lý của chính quyền các cấp, nhưng được
tách khỏi Ngân sách và có tính độc lập nhất định. Chức năng chính của các quỹ
ngoài Ngân sách dù của bất kỳ cấp chính quyền nào đều nhằm bảo đảm kinh phí
để thực hiện các biện pháp theo những mục tiêu riêng bằng các khoản trích phù
hợp và bằng các nguồn vốn huy động khác.
Các quan hệ tiền tệ tạo nên nội dung của Tín dụng Nhà nước cũng là một
bộ phận cấu thành của Tài chính công. Quan hệ Tín dụng nhà nước xuất hiện
gắn liền với việc động viên vốn tiền tệ nhàn rỗi của các doanh nghiệp, tổ chức
và dân cư, để các tổ chức chính quyền sử dụng nhằm đảm bảo cấp phát kinh phí
cho các khoản chi tiêu của Nhà nước. Như vậy, những phân tích trên đây đã
34
khẳng định rằng cách thức tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, quá trình phân
cấp quản lý, đặc điểm, nội dung và cơ chế hoạt động của các khâu Tài chính
công là căn cứ xuất phát để hình thành bộ máy quản lý Tài chính công phù hợp.
2.3.2. Những nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý Tài chính công.
Tổ chức quản lý Tài chính một cách đúng đắn có ý nghĩa hàng đầu đối
với việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính. Hiệu quả quản lý
Tài chính công phần lớn phụ thuộc vào việc tổ chức hợp lý công tác của các chủ
thể quản lý bao gồm các cơ quan tài chính từ Trung ương xuống địa phương, cơ
quan thuế Nhà nước và bộ máy quản lý tài chính trong các ngành kinh tế quốc
dân.
Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, việc tổ chức bộ máy quản lý Tài chính
công cần phải dựa trên các nguyên tắc sau đây:
Một là, Quán triệt nguyên tắc thống nhất, tập trung - dân chủ.
Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản, là "xương sống" của
hệ thống quản lý kinh tế xã hội của Nhà nước ta. Trong tổ chức bộ máy quản lý
Tài chính công phải coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm vừa phát huy
sức mạnh của cả hệ thống, đảm bảo tính thống nhất của nền tài chính quốc gia,
vừa đảm bảo tính năng động sáng tạo của mọi cấp quản lý trong việc xử lý các
vấn đề tài chính và Ngân sách Nhà nước. Mặt khác, thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ đòi hỏi phải có sự phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cho cấp dưới
và cho địa phương.
Hai là, Thực hiện nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo
địa phương và vũng lãnh thổ.
Quán triệt nguyên tắc trên đây, bộ máy quản lý Tài chính công cần phải
được tổ chức vừa theo hệ thống chuyên ngành thống nhất từ Trung ương xuống
địa phương trong cả nước, đồng thời chịu sự chỉ đạo song trùng của các cấp
chính quyền địa phương. Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý theo
ngành của Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương đối với toàn bộ hoạt động
Tài chính công, đồng thời cần quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cấp
chính quyền và cơ quan tài chính địa phương đối với hoạt động Tài chính công
35
diễn ra trên địa bàn lãnh thổ ở địa phương. Những yêu cầu này cần được quy
định rõ trong Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ngân sách nhà nước và các văn
bản pháp luật khác của Nhà nước về chức năng nhiệm vụ của các cơ quan nhà
nước trung ương và địa phương trong quản lý Tài chính công.
Ba là, Quán triệt nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.
Quán triệt nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả đòi hỏi tổ chức bộ máy quản
lý Tài chính công phải phù hợp với tổ chức bộ máy hành chính và phân cấp
quản lý kinh tế tài chính giữa các cấp chính quyền nhà nước, ở đây đòi hỏi phải
có sự tương hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm. Đồng thời bộ máy quản lý phải
được tổ chức phù hợp với đặc điểm, nội dung và cơ chế hoạt động của các khâu
Tài chính công trong điều kiện kinh tế thị trường.
2.3.3. Chức năng của bộ máy quản lý Tài chính công hiện nay ở Việt Nam
Theo Hiến pháp, quản lý chung về tài chính trên phạm vi cả nước thuộc
Quốc hội và Chính phủ, còn quản lý các hoạt động nghiệp vụ tài chính là trách
nhiệm của bộ máy tổ chức các cơ quan tài chính, nhờ đó Nhà nước lãnh đạo,
điều hành mọi hoạt động tài chính trong tất cả các bộ phận và lĩnh vực của nền
kinh tế quốc dân. Bộ Tài chính và các cơ quan tài chính cấp dưới của nó, các tổ
chức quản lý tài chính chuyên ngành thực hiện toàn bộ công tác quản lý Tài
chính công.
- Bộ Tài chính: Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách Nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu
khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, các quỹ Tài chính Nhà nước, đầu
tư tài chính, tài chính doanh nghiệp và hoạt động dịch vụ tài chính (gọi chung là
lĩnh vực tài chính - ngân sách), hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả
trong phạm vi cả nước; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực tài
chính - ngân sách, hải quan, kế toán, kiểm toán độc lập và giá cả; thực hiện đại
diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật.
- Tổng Cục Thuế: Tổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực
hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khoản thu nội địa, bao gồm thuế,
36
phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước (gọi chung là thuế)
theo quy định của pháp luật.
- Tổng cục Hải quan: Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài
chính, giúp Bộ Trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước
chuyên ngành về hải quan; thực thi pháp luật hải quan trong phạm vi cả nước.
- Cục Dự trữ quốc gia: Cục Dự trữ quốc gia là tổ chức thuộc Bộ Tài
chính, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp
quản lý một số loại hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.
- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là tổ
chức thuộc Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chứng
khoán và thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý,
giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán quản lý các dịch vụ
công thuộc lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của
pháp luật.
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan sự
nghiệp thuộc Chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ Bảo hiểm
xã hội Việt Nam, Bảo hiểm y tế gọi chung là Bảo hiểm xã hội và quản lý Bảo
hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan
ngang bộ của Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ, hoạt động
ngân hàng và là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu
phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực ngân
hàng theo quy định của pháp luật.
- Kho bạc Nhà nước: Kho bạc Nhà nước là tổ chức trực thuộc Bộ Tài
chính, có nhiệm vụ giúp Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về
quỹ ngân sách Nhà nước, quỹ dự trữ tài chính công, tiền, tài sản tạm thu, tạm
giữ, huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển.
37
Câu hỏi ôn tập và thảo luận chương 1:
1. Phân tích những đặc điểm của Tài chính công và liên hệ tình hình thực
tiễn hiện nay ở Việt Nam.
2. Trình bầy các cách phân loại Tài chính công và mục đích của từng cách
phân loại trên. Liên hệ tình hình thực tiễn hiện nay ở Việt Nam.
3. Trình bầy các nguyên tắc của Tài chính công và phân tích vai trò của Tài
chính công trong xã hội.
4. Phân tích những đặc điểm của Quản lý Tài chính công và liên hệ tình
hình thực tiễn hiện nay ở Việt Nam.
5. Trình bầy những nội dung của Quản lý Tài chính công và phân tích mối
quan hệ giữa các bộ phận cấu thành. Liên hệ tình hình thực tiễn hiện nay
ở Việt Nam.
38

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

Ý kiến của bạn:

 
Bùi Quốc Thiện © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top